၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ Capacity Asia ပြဲ ၌ MIH booth သို ့တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရိွျခင္း "/>
Myanmar Information Highway
International Network

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 

သတင္းမ်ား

 

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ Capacity Asia ပြဲ ၌ MIH booth သို ့တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရိွျခင္း

 
 

ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္-၁၃ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံရိွ The Conrad Hotel တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ Capacity Asia ပြဲ ၌ MIH booth သို ့အခ်ိန္ေပး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားအား ေက်းဇူးအထူးပင္တင္ရိွပါသည္။

MIH ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ Products မ်ား အားျပသခြင့္ ရရိွျခင္း ႏွင့္ MIH booth သို ့လူၾကီးမင္းတို ့၏ တက္ေရာက္ အားေပးမႈအား MIH မွ ေက်းဇူးအထူးပင္တင္ရိွပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို ့၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အနာဂတ္တြင္ ကူညီခြင့္ ရရိွႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရိွလိုပါက E-mail : info@mih.com.mm ကို အခိ်န္မေရြး ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

film thanundron