မႏၲေလးတိုင္း ဝန္ျကီးခ်ဳပ္အား ေတြ ့ဆံုျခင္း (၁၀ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇)"/>
Myanmar Information Highway
International Network

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 

သတင္းမ်ား

 

 

မႏၲေလးတိုင္း ဝန္ျကီးခ်ဳပ္အား ေတြ ့ဆံုျခင္း (၁၀ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇)

 
Untitled-2-03.jpg

၁၀ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ေန ့တြင္ မႏၲေလးျမိဳ ့၌က်င္းပေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈပြဲအား ျမန္မာနိုင္ငံရိွ ထိုင္းနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းအဖြဲ ့(TBAM) တို ့ေတြဆံုတက္ေရာက္ခဲ့ျကသည္။

MIH+visits+Mandalay_171011_0008.jpg

မႏၲေလးတိုင္း ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ (ပံုတြင္ဘယ္ဘက္)

ထိုသို ့ေတြ ့ဆံုပြဲက်င္းပရာတြင္ မႏၲေလးတိုင္း ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ စီးပြားကူးသန္းႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဆိုင္ရာ ကုန္သည္ျကီးမ်ား အသင္း (MRCC) မွ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္မင္း တို ့အဓိကတက္ေရာက္ခဲ့ျကသည္။ ထိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ခရီးစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုင္း ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံအျကား စီးပြားေရးကြန္ယက္ဖြဲ ့စည္း တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အခြင္အေရးမ်ား အေျကာင္းကို MRCC အဖြဲ ့ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျကသည္။

MIH မွ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ Mr. Sunti Medhavikul နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရိွ ထိုင္းနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲမ်ားမွတာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ထိုင္း ကုမၸၸၸၸဏီမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ အခြင့္အေရးမ်ားအေျကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ျကသည္။

Untitled-2-04.jpg
 
film thanundron