အရိွန္အဟုန္ျပင္းေသာ အင္တာနက္စနစ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား"/>
Myanmar Information Highway
International Network

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 

သတင္းမ်ား

 

 

အရိွန္အဟုန္ျပင္းေသာ အင္တာနက္စနစ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ဇူလိုင္လ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းသံအမတ္ျကီး Mr. Jukr Boon-Long ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေရာက္ ထိုင္းနိုင္ငံစီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ ့(TBAM) တို ့သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ရိွ ေတာ္ဝင္ထိုင္းသံရံုး ၌ “အရိွန္အဟုန္ျပင္းေသာ အင္တာနက္စနစ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား” အခမ္းအနားတြင္ Myanmar Information Highway (MIH) မွအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Mr. Passakorn Hongsyok က “Internet Infrastructure,” အေျကာင္းကို ၎၊ shop.com Myanmar မွ Mr. Sumit Jasoria က “E-Commerce in Myanmar,” အေျကာင္းကို၎၊ True Money Myanmar မွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ Ms. Siriporn Nimtiparat က “Payment Platform and Solutions.” အေျကာင္းကို၎ အသီးသီးေျပာျကားကာ ေဆြးေႏြးက်င္းပခဲ့ျကသည္။

88387f4cbf00e1dba5393a089b3d6d76.jpeg

ထိုင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္ျကီး Mr. Jukr Boon-Long ၏ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အင္တာနက္ လြယ္ကူစြာခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳနိုင္ေ၇း၊ ဝိုင္းဝန္းကူညီမႈျပဳနိုင္ေရး ၊ ပိုမိုခ်ဲ ့ထြင္နိုင္ေရးအတြက္ ထိုင္းအင္တာနက္ ကုမၸၸၸၸဏီမ်ားအား အားေပးတိုက္တြန္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ဇူလိုင္လ ထိုင္းသံရံုး ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ထိုင္းကုန္ထုတ္ကုမၸၸၸၸဏီ္မ်ားျဖစ္ျကေသာ via the website shop.com Myanmar ကဲ့သို ့ေသာကုမၸၸၸၸဏီမ်ားမွ အဝတ္အထည္ ႏွင့္ က်န္းမာေရးေဆးပစၥၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္ပစၥၥည္းမ်ား၊ အိမ္သံုးပစၥၥည္းမ်ား အစရိွေသာ ကုန္ပစၥၥည္းအမိ်ဳးအစားအမ်ားစုကို ေရာင္းခ်နိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွေျကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို ့အျပင္ e-commerce industry အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ mobile financial ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပိုမိုတိုးတက္လာေရး၊ အသစ္တီထြင္ျပဳလုပ္ေသာ အျခားေသာ financial technologyမ်ားအေျကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္တိုးတက္ေစရန္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခ့ဲသည္။

film thanundron