ျမန္မာနိုင္ငံသို ့အျပံဳးမ်ားသယ္ေဆာင္လာေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား "/>
Myanmar Information Highway
International Network

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 

သတင္းမ်ား

 

 

ျမန္မာနိုင္ငံသို ့အျပံဳးမ်ားသယ္ေဆာင္လာေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

download (3).jpeg

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေနႏွင့္ Benchachinda Holding Co., Ltd မွ ဥကၠၠ႒ Mr. Vichai Bencharongkul ဦးေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈနွင့္အတူ Kids Action for Kids အဖြဲ ့အစည္းမွ ဥကၠၠ႒ Mr. Hakkon Brekke Operation Smile Thailand အဖြဲ ့အစည္းမွ ဥကၠၠ႒ Mr. Kevin J. Beauvais တို ့ပူးေပါင္းကာ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ ့ရိွ မသန္မစြမ္းကေလး (၉၄)ေယာက္အား မ်က္နွာခြဲစိတ္မႈ၊ နႈတ္ခမ္းခြဲစိတ္မႈ၊ အာေခါင္ခြဲစိတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

film thanundron